You are here
Home > posts

Dell Precision Tower 3620 brukerveiledning.

Dell Precision Tower 3620 brukerveiledning.

Se ogsa for Dell Precision Tower 3620.

Beslektede handboker for Dell Precision Tower 3620.

Innholdsfortegnelse for Dell Precision Tower 3620.

Brukerhandbok for Dell Precision Tower 3620 Regulatorisk modell: D13M Regulatory Type: D13M002.

ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer potensial for skade pa eiendom, personskade eller dod. Opphavsrett & # xA9; 2015 Dell Inc. Alle rettigheter reservert. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og immaterielle rettigheter. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc.

Side 3: Innholdsfortegnelse.

Innhold 1 Arbeide pa datamaskinen. 5. 5 Sikkerhetsanvisninger. 6 For du arbeider inne i datamaskinen. 6 Sla av datamaskinen. 7 Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen 2 Fjerner og installerer komponenter. 8. 8 anbefalte verktoy. 8 Fjern dekselet.

Side 4: Innholdsfortegnelse.

Sletter eller endrer et eksisterende system og / eller oppsettpassord. 36 Deaktivering av et systempassord 4 Diagnostikk. 38. 38 Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnostikk. 39 Feilsoking av datamaskinen. 39 Power LED-diagnostikk. 40 pipekode. 40 Feilmeldinger 5 Spesifikasjoner. 44 6 Ta kontakt med Dell. 50.

Side 5: Arbeide pa datamaskinen.

Skade pa grunn av service som ikke er autorisert av Dell, er ikke dekket av garantien. Les og folg sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med produktet.

Side 6: For du arbeider inne i datamaskinen.

For du arbeider inne i datamaskinen For a unnga skade pa datamaskinen din, gjor du folgende trinn for du begynner a jobbe inne i datamaskinen. Sorg for at du folger Sikkerhetsinstruksjonene. Kontroller at arbeidsflaten er flat og ren for a forhindre at datamaskindekselet blir riper. Sla av datamaskinen, se Sla av datamaskinen.

Side 7: Etter a ha arbeidet inne i datamaskinen.

Koble alle telefon- eller nettverkskabler til datamaskinen. Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter til stikkontakter. Sla pa datamaskinen. Kontroller om nodvendig at datamaskinen fungerer riktig ved a kjore Dell Diagnostics.

Side 8: Fjerne og installere komponenter.

Fjerne og installere komponenter Denne delen inneholder detaljert informasjon om hvordan du fjerner eller installerer komponentene fra datamaskinen. Anbefalte verktoy Prosedyrene i dette dokumentet krever folgende verktoy: & # x2022; Liten flat knivskrutrekker & # x2022; Phillips skrutrekker & # x2022; Liten plastskriver Ta av dekslet Folg fremgangsmaten i.

Side 9: Fjerne Front Bezel.

Fjerne frontdekselet Folg fremgangsmaten i For du arbeider inne i datamaskinen. Fjern dekselet. For a fjerne frontdekselet: a. Loft oppbevaringsklappene [1] for a losne frontdekselet [2]. b. Loft frontdekselet for a fjerne det fra datamaskinen [3]. Montering av frontdekselet Hold innfatningen og sorg for at krokene pa beslaget klikker inn i hakkene pa datamaskinen.

Side 10: Installere harddisken.

Flekk harddiskbraketten og fjern harddisken fra harddiskbraketten. Installere harddiskenheten Sett harddisken inn i harddiskbraketten. Trykk pa festebrakettene og skyv harddiskenheten inn i harddiskbronnen. Koble datakabelen og stromkabelen til harddisken.

Side 11: Installere den optiske stasjonen.

Slik fjerner du den optiske stasjonen: a. Skyv og hold den optiske stasjonen til a lase opp den optiske stasjonen [1]. b. Skyv den optiske stasjonen fra datamaskinen [2]. Gjenta trinn 3 og 4 for a fjerne den andre optiske stasjonen (hvis tilgjengelig). Installere den optiske stasjonen Skyv den optiske stasjonen inn i stasjonsbronnen fra forsiden av datamaskinen til den er sikret.

Side 12: Fjerne inntrengningsbryteren.

Fjerne inntrengingsbryteren Folg fremgangsmaten i For du arbeider inne i datamaskinen. Fjern dekselet. Slik fjerner du inntrengingsbryteren: a. Trykk pa tappen for a koble kabelen til inntrengingsbryteren fra hovedkortet [1, 2]. b. Skyv bryteren til inntrengingsbryteren mot bunnen av chassiset [3]. c.

Side 13: Installere minnemodulen.

Installere minnemodulen Juster hakket pa minnemodulen med fanen pa minnemodulkontakten. Sett inn minnemodulen i minnemodulkontakten. Trykk pa minnemodulen til lagringsfanene klikker pa plass. Monter dekselet. Folg fremgangsmaten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Side 14: Fjerne Pcie Solid State Drive (ssd)

Plasser termisk puten i sporet pa hovedkortet og skill den rosa klebebandet [1,2]. Skyv PCIe SSD-kortet inn i sporet og stram skruen for a feste kortet til hovedkortet [1,2]. Fjerne PCIe Solid State Drive (SSD) Fjern skruen som fester PCIe SSD-kortet.

Side 15: Fjerne stromforsyningsenheten (psu)

Fjerne stromforsyningsenheten (PSU) Folg fremgangsmaten i For du arbeider inne i datamaskinen. Fjern dekselet. Trykk pa kategorien pa de 4-bens kraftkablene og koble den fra hovedkortet [1,2]. Slip kablene fra klemmen [3]. Slik fjerner du stromforsyningsenheten (PSU): a.

Side 16: Installere stromforsyningsenheten (psu)

Installere stromforsyningsenheten (PSU) Sett inn PSU-en i PSU-sporet og skyv den mot baksiden av datamaskinen til den klikker pa plass. Stram skruene for a sikre PSUen til datamaskinen. Ror PSU-kablene gjennom festeklemmene. Koble PSU-kablene til kontaktene pa hovedkortet.

Side 17: Fjerne hoyttaleren.

frontdekseldeksel Folg fremgangsmaten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Fjerne hoyttaleren Folg fremgangsmaten i For du arbeider inne i datamaskinen. Fjern dekselet. Slik fjerner du hoyttaleren: a. Koble hoyttalerkabelen fra hovedkortet [1]. b.

Side 18: Installere utvidelseskortet.

Slik fjerner du utvidelseskortet: a. Skyv utloserknappen for a frigjore utvidelseskortet [1]. b. Loft kortet ut av kontakten [2]. Installere utvidelseskortet Sett inn utvidelseskortet i kontakten pa hovedkortet, og trykk det til det klikker pa plass. Lukk utloserknappen.

Side 19: Installere systemfanen.

Slik fjerner du systemvifte: a. Koble systemviftekabelen fra hovedkortet [1]. b. Strekk grommets som sikrer viften til datamaskinen for a lette fjerningen av viften [2]. c. Skyv og loft systemviften fra datamaskinen [3]. Installere systemvifte Hold systemviften ved sidene med kabelenden mot bunnen av datamaskinen.

Side 20: Installere Varmepumpen.

Installasjon av kjoleaggregatet Monter kjoleaggregatet pa prosessoren. Trekk de fange skruene i diagonal rekkefolge for a feste kjoleribben til datamaskinen. Koble kjoleribben til hovedkortet. Monter dekselet. Folg fremgangsmaten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Side 21: Installere prosessoren.

Installere prosessoren Juster prosessoren med stikkontaktene. Juster pin-1-indikatoren pa prosessoren med trekanten pa kontakten. Plasser prosessoren pa stikkontakten slik at sporene pa prosessoren stemmer overens med stikkontaktene. Lukk prosessorskjermen ved a skyve den under oppbevaringsskruen.

Side 22: Installere hovedkortet.

Slik fjerner du hovedkortet: a. Fjern skruene som fest hovedkortet til datamaskinen [1]. b. Skyv hovedkortet og loft det fra datamaskinen [2]. Installere hovedkortet Juster hovedkortet til portkontaktene pa baksiden av chassiset og plasser hovedkortet i chassiset.

Side 23: Systemkortkomponenter.

utvidelseskort (er) harddiskminnemodul frontdekseldeksel Folg fremgangsmaten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen. Systemkortkomponenter Figur 1. Komponenter pa hovedkortet PCI Express x16-spor (kablet som x4) PCI Express x4-spor PCI-sperre PCI Express x16 Gen 3-sporet linjeinngang USB 3.0-kontakt.

Stikkontakt for strombryter 8-polet stikkontakt SATA 1-kontakt SATA 2-kontakt Intern USB-kontakt Harddisk og optisk stasjon Stromkabelkontakt OS Feilsokingshode for feilsoking USB 3.0-kontakt Thunderbolt-topp M.2 SSD-spor SATA 0-kontakt foran I / O-kontakt SATA 3 koblingspassord for tilbakestilling av passord.

Side 25: Systemoppsett.

Boot Sequence lar deg omga systemoppsettet for systemoppsett og definert oppstartsenhet og starte opp direkte til en bestemt enhet (for eksempel: optisk stasjon eller harddisk). Under Power-on Self Test (POST), nar Dell-logoen vises, kan du: & # x2022 ;.

Side 26: Navigasjonstaster.

Navigasjonstaster Folgende tabell viser navigasjonstastene for systemoppsett. MERK: For de fleste systemoppsettalternativer, blir endringer du lager, registrert, men far ikke virkning for du starter systemet pa nytt. Tabell 2. Navigasjonstaster Taster Navigasjon Oppover pil Flytter til forrige felt.

Alternativ Beskrivelse & # x2022; UEFI Advanced Boot Options lar deg aktivere eldre valg ROMer & # x2022; Aktiver Legacy Option ROM (Standard: Ikke aktivert) Dato / Tid Lar deg sette dato og klokkeslett. Endringene i systemets dato og klokkeslett trer i kraft umiddelbart. Tabell 4.

Alternativ Beskrivelse USB-konfigurasjon Lar deg aktivere eller deaktivere den interne USB-konfigurasjonen. Alternativene er: & # x2022; Aktiver Boot Support & # x2022; Aktiver Front USB-porter & # x2022; Aktiver bakre USB-porter Foran USB-konfigurasjon Lar deg aktivere eller deaktivere Front USB-konfigurasjonen. Alternativene er: & # x2022 ;.

Alternativ Beskrivelse & # x2022; Auto (Standard) & # x2022; Intel HD Graphics Table 6. Sikkerhetsalternativ Beskrivelse Sterkt passord Lar deg handheve alternativet for alltid a angi sterke passord. Standardinnstilling: Aktiver Sterk passord er ikke valgt. Passordskonfigurasjon Lar deg definere lengden pa administrasjonspassordet. Min = 4, Max = 32 Passord Bypass Lar deg aktivere eller deaktivere tillatelsen for a omga systempassordet nar det er angitt.

Alternativ Beskrivelse Admin Setup Lockout Tillater deg a forhindre at brukere gar inn i oppsett nar et administratorpassord er angitt. & # X2022; Aktiver standardinnstillingene for administratorinnstillinger: Alternativet er deaktivert. Tabell 7. Sikker oppstart Alternativ Beskrivelse Sikker oppstart Aktiver Lar deg aktivere eller deaktivere sikker oppstartsfunksjon. Alternativene er: & # x2022 ;.

Alternativ Beskrivelse MERK: & # x2022; Alternativene som vises kan v re forskjellige, avhengig av den installerte prosessoren. & # X2022; Alternativene avhenger av antall kjerner som stottes av den installerte prosessoren (Alt, 1, 2, N-1 for N-Core-prosessorer) Intel SpeedStep Lar deg aktivere eller deaktivere Intel SpeedStep-funksjonen. Standardinnstilling: Aktiver Intel SpeedStep C-States Control Lar deg aktivere eller deaktivere de ekstra prosessorens sovntilstander.

Alternativ Beskrivelse Vakne pa LAN / WLAN Dette alternativet gjor det mulig for datamaskinen a starte opp fra avstanden nar den utloses av et spesielt LAN-signal. Oppvekst fra ventemodus er upavirket av denne innstillingen og ma v re aktivert i operativsystemet. Denne funksjonen fungerer bare nar datamaskinen er koblet til stromforsyningen.

Tabell 13. Vedlikeholdsalternativer Beskrivelse Service Tag Viser servicekoden til datamaskinen din. Asset Tag Tillater deg a opprette en system asset tag hvis en eiendel tag ikke allerede er innstilt. Dette alternativet er ikke angitt som standard. SERR Meldinger Lar deg styre SERR meldingsmekanismen.

Side 34: Oppdatering av Bios.

For b rbare datamaskiner, kontroller at datamaskinens batteri er fulladet og koblet til stromuttak. Start datamaskinen pa nytt. Ga til Dell.com/support. Skriv inn servicemerket eller Express Service Code og klikk Submit (Send). MERK: Hvis du vil finne servicemerket, klikker du Hvor er servicemerket? MERK: Hvis du ikke finner ditt servicemerk, klikker du pa Discover My Product.

Side 35: Jumperinnstillinger.

Jumperinnstillinger For a endre en jumperinnstilling, trekk stopselet av stiften og fest den forsiktig ned pa tappene som er angitt pa hovedkortet. Tabell 17. Jumperinnstillinger Jumper Innstilling Beskrivelse Kort: Standard PSWD Standard Apent: Slett passord RTCRST Standard Apen: Standard.

Side 36: Slette eller endre et eksisterende system og / eller oppsettpassord.

Skjermbildet System Security vises. Pa skjermbildet System Security ma du kontrollere at passordstatus er ulast. Velg Systempassord, skriv inn systempassordet ditt og trykk Enter eller Tab. Bruk folgende retningslinjer for a tilordne systempassordet: & # x2022; Et passord kan ha opptil 32 tegn. & # X2022 ;.

MERK: De eksisterende passordene er ikke deaktivert (slettet) til datamaskinen starter opp uten jumperen. Monter dekselet. MERK: Hvis du tilordner et nytt system og / eller oppsettpassord med PSWD-jumperen installert, deaktiverer systemet det nye passordet neste gang det starter. Koble datamaskinen til stikkontakten og sla pa datamaskinen.

Side 38: Diagnostikk.

Diagnostikk Hvis du opplever et problem med datamaskinen, ma du kjore ePSA-diagnosen for du kontakter Dell for teknisk hjelp. Hensikten med a kjore diagnose er a teste datamaskinens maskinvare uten a kreve ekstra utstyr eller risikere tap av data. Hvis du ikke klarer a lose problemet selv, kan service- og stottepersonell bruke diagnoseresultatene for a hjelpe deg med a lose problemet.

Side 39: Feilsoking av datamaskinen.

Feilsoking av datamaskinen Du kan feilsoke datamaskinen ved hjelp av indikatorer som diagnostiske lys, pipekoder og feilmeldinger under driften av datamaskinen. Strom LED-diagnostikk Stromknappens lysdiode pa forsiden av chassiset fungerer ogsa som en bicolored diagnostisk lysdiode. Diagnostiseringsdioden er bare aktiv og synlig under POST-prosessen.

Side 40: Pipekode.

BIOS fant en feil disk sektor eller kunne ikke finne en bestemt disk sektor. funnet varsel! Forrige Datamaskinen klarte ikke a fullfore oppstartsrutinen tre pafolgende ganger for forsokene med samme feil. Ta kontakt med Dell og rapporter sjekkpunktskoden (nnnn) til stottestartingen. Denne tekniker har mislyktes ved kontrollpunkt [nnnn].

Feilmelding Beskrivelse Redusere En eller flere minnemoduler kan v re feil eller feilplassert. Installer de tilgjengelige minnemodulene igjen, og erstatt dem om nodvendig. Diskettstasjon 0 En kabel kan v re los eller datamaskinens konfigurasjonsinformasjon kan ikke matche sokefeil, maskinvarekonfigurasjonen.

Feilmelding Beskrivelse Lesverdi Forventet verdi Minne dobbelt En minnemodul kan v re feil eller feilplassert. Installer feilsokingsmodulene for minneordlogikk, og erstatt dem om nodvendig. ved adresse, lese verdiforventende verdi Minne ulikt / jevnt En minnemodul kan v re feil eller feilplassert. Installer minnelogikkfeil pa moduler og, om nodvendig, erstatt demadresse, les verdien.

Tastaturkontrolleren kan virke feil, eller en minnemodul kan avbrytes i los. beskyttet modus ADVARSEL: Dell Under forste oppstart oppdaget stasjonen mulige feilforhold. Nar din Disk Monitoring-datamaskin fullforer oppstart, ma du umiddelbart sikkerhetskopiere dataene dine og erstatte det harde systemet har stasjon (for installasjonsprosedyrer, se & quot; Legge til og fjerne deler & quot ;.

Side 44: Spesifikasjoner.

Spesifikasjoner MERK: Tilbudene kan variere etter region. For mer informasjon om konfigurasjonen av datamaskinen din i: & # x2022; Windows 10, klikk Start & # x2192; Innstillinger & # x2192; System & # x2192; Handle om. & # X2022; Windows 8.1 og Windows 8, klikk Start & # x2192; PC-innstillinger & # x2192; PC og enheter & # x2192; PC Info. & # X2022 ;.

Tabell 22. Lydfunksjonsspesifikasjon Integrert tokanals HD-lydtabell 23. Nettverksfunksjonsspesifikasjon Integrert Intel I219LM Ethernet i stand til 10/100/1000 Mb / s-kommunikasjon Tabell 24. Systeminformasjon Funksjonsbeskrivelse Systembrikkesett Intel C236-brikkesett DMA-kanaler To 8237 DMA-kanaler controllere med syv uavhengig programmerbare kanaler Avbryt cevels Integrert I / O APIC-funksjon med 24 avbrudd.

Tabell 27. Stasjoner Funksjonsbeskrivelse Eksternt tilgjengelig (5.25-tommers stasjonsfelt) Mini-tarn Liten formfaktor En slank optisk stasjonsfelt Internt tilgjengelig 3,5-tommers SATA-stasjon 2,5-tommers SATA-stasjon PCIe-stasjonsbronnbue-bukter Mini-tarn Fire liten formfaktor Tabell 28 . Eksterne kontakter Funksjonsbeskrivelse Lyd.

Funksjonsspesifikasjon PCI Express x16 (kablet som x4) databredde (maksimalt) – fire PCI Express-baner Mini-tarn En 164-pinners kontakt Liten formfaktor Ingen PCI Express x16 data bredde (maksimal) – 16 PCI Express-baner Mini Tower, Small Form Factor En 164-polet kontakt Serial ATA Mini Tower.

Funksjonsbeskrivelse Link integritet lys pa integrert nettverk Green & # x2014; Det eksisterer en 10 Mbps-tilkobling mellom adapternettverket og datamaskinen. Gronn & # x2014; Det eksisterer en 100 Mbps-tilkobling mellom nettverket og datamaskinen. Oransje & # x2014; Det eksisterer en 1000 Mbps-tilkobling mellom nettverket og datamaskinen.

Tabell 33. Temperaturomrade for miljospesifikasjon Temperaturomrade Drift 5 � C til 35 � C (41 � F til 95 � C) Lagring

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!